hilkkamlaikko Mustatalous kuriin - Suomen kansalle elinmahdollisuus

OLETKO VELKAA? AHDISTELEEKO PERINTÄTOIMISTO? TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

 

Oletko velkaa, tiedätkö oikeutesi?

European Convention on Human Rights on lainsäädäntö, joka sitoo Suomea noudattamaan sitä ja sillä suojataan -   aivan samoin, kuin meidän perustuslailla: Omaisuuden suoja, oikeudenmukainen oikeudenkäynti,  velkavankeuden kielto jne. Myös Suomen lainsäädännöllä taataan useita oikeussuojakeinoja myös velalliselle,  vaikka se ei suinkaan siltä näytä oikeuskäytännössä. Suomesta on tullut velkavankien avovankila.

Hyvä velka-asioiden kanssa painiva: 

Neuvo A: 

Jos tulosi eivät riitä laskun maksamiseen, sovi HETI alkuperäisen velkojan kanssa maksujärjestely, jolla pystyt suoriutumaan laskusta. Muista myös sairastuessasi, että Sinulla on suojanasi  Asiakasmaksulaki 11 § 

"Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: 

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Tulojen ollessa heikot, voit aina kääntyä Kelan ja Sosiaalitoimiston puoleen ja pyrkiä jo alkuvaiheessa saamaan talouden tasapainoon.

Neuvo B: 

Jos saat perintätoimistolta kirjeen, älä hävitä sitä, vaan selvitä, onko maksu aiheellinen. Mikäli olet jo maksanut laskun alkuperäiselle velkojalle eräpäivänä ja se on viipynyt pankkien välisen siirron vuoksi, on perintätoimiston lasku aiheeton. Ota silloin yhteys velkojaan ja vaadi heitä ilmoittamaan perintätoimistoon, että lasku on aiheeton.

Jos laskunmaksu alkuperäiselle velkojalle on myöhässä, seuraavaksi kannattaa perintäyhtiön laskusta tarkastaa:

"Maksullisen maksumuistutuksen voi perintälain mukaan lähettää 2 x 14 päivän säännön mukaan. Normaali lasku pitää lähettää ensin 14 päivää ennen eräpäivää. Maksullisen muistutuksen voi puolestaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä. Muistuttaa voi aiemminkin, mutta siitä ei saa aiheutua asiakkaalle kuluja. Maksumuistutus on maksuvaatimusta kevyempi versio; muistutuksen lähettää yleensä sama taho kuin laskunkin. Se on huomautus, josta saa kuitenkin periä kuluja, koska se aiheuttaa laskuttajalle lisätyötä. Viivästysmaksu saa olla korkeintaan 5 euroa, jos kyseessä on kuluttajan lasku."

Neuvo C:

Jos tiedät, että perintätoimiston lasku on aiheeton, jo maksettu tai vanhentunut joko erityisvanhentumisen 3 vuotta tai oikeuden tuomiosta 5 vuotta tai lopullisen vanhentumisen kautta - RIITAUTA SAATAVA ja VAADI PERINTÄTOIMISTOA vahvistamaan saatavansa oikeudessa. Jos perintätoimisto ei suostu tähän, voit myös itse viedä sen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Haasteen saatuasi Sinulla on 14 päivää siitä, kun olet palauttanut allekirjoitetun haasteen aikaa vastata ja käräjäoikeus voi lykätä pyynnöstä vastausaikaa vielä toiset 14 vrk. Mitä ikinä teet, älä jätä vastaamatta haasteeseen, koska silloin käräjäoikeus tekee yksipuolisen päätöksen ja sen oikaiseminen on paljon vaikeampaa, kuin itse alkuperäiseen haasteeseen vastaaminen.

 

Hyvät käräjäoikeuden tuomarit, laamannit ja käräjänotaarit - Oikeudenmukainen oikeudenkäyntI ?

Ongelma 1 velanperinnässä

Toistatuhatta käräjäoikeushaastetta olen tutkinut ja merkille pantavaa lähes kaikissa perintätoimistojen esittämissä vaatimuksia, on yksi yhteinen piirre: Niistä puuttuu: Velkakirjan tai laskun päivämäärä, korkojen laskennan aloituspäivä ja mihin asti ja millä korkoprosentilla korot ovat laskettu sekä viivästyskoroissa sama juttu. Yhtään kannetta en ole vielä nähnyt, jossa mukana olisi Perintälain edellyttämät: laskut, velkakirjat yms. saamistodisteet, jotka perintälain mukaan, kun jotain peritään, pitää esittää. Toki tiedän, että summaarinen menettely vuodelta 1993 antaa tällaisen "porsaan reiän" velkojalle, mutta käytäntö on ristiriidassa perintälain ja kansainvälisen lain kanssa. Summaarinen menettely olisikin syytä poistaa lainsäädännön tarkistuksella, koska juuri tämä käytäntö aiheuttaa velkavankeus - ongelman Suomeen. Maksetaan ja tuomitaan velkoja, joita ei ole todellisuudessa.

Miten kukaan, Te tai vastaaja, voi todeta esimerkiksi kanteen vanhentumisen, velan määrän oikeellisuuden, korkojen oikeellisuuden jne ??? 

Mitä siis pitäisi tehdä? Hylätä kanne perusteettomana, koska kanteessa ei ole olennaisia tietoja päätöksenteon pohjaksi tai edellyttää kantajalta Oikeudenkäymiskaaren mukaan:

5 §

"Jos haastehakemus on puutteellinen, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta."

Ongelma 2 velanperinnässä

Väitetyllä velallisella ei ole käytännössä lain suomaa oikeusturvaa saada korvaus laittomasta perinnästä, kun peritään vanhentunutta velkaa, jo maksettua velkaa tai laskua, jota todellisuudessa ei ole koskaan ollutkaan. 

Summaarisen menettelyn takia, näitä menee määrällisesti ja perusteiltaan virheellisinä jatkuvasti läpi oikeudessa, vaikka kanteet ovat järjestään puutteellisia ja ne pitäisi hylätä toteen näyttämättöminä viran puolesta.

Velallisen oikeudesta saada korvaus kanteesta joka hylätään, säädetään Kauppakaaren 9 luvussa seuraavasti:

11 §

"Joka vaatii velkaa, minkä tietää maksetuksi vetäköön sakkoa puolen siitä, mitä vaatii, asianomistajalle yksinänsä,"

Tämän lain noudattaminen on täysin tuomarin päätettävissä, kun hän havaitsee laittoman perinnän esitetyn käräjäoikeuteen. Miksi siis voimassa olevaa lakia ei noudateta? Tässä on tuomioistuinten kannalta myös yksi erittäin tärkeä näkökohta ja se on tuomioistuinlaitoksen ajankäyttö. Olemattomilla velkaväitekanteilla tuhlataan korkeasti koulutettujen tuomarien kallista aikaa. Väitän, että perintäasioiden käsittely vähenee radikaalisti, kun tämä laittoman perintätoimen kohteeksi joutuneen kansalaisen suojaksi tehty laki, otetaan käyttöön laittomissa ja perusteettomissa perintäkanteissa. 

Ongelma 3 velanperinnässä

Tällä hetkellä v.2018 meillä edelleen nuijitaan 90-luvun velkoja tuomioille, vaikka vastapuolen pankilla tai perintäyhtiöllä mm. PRA, ei ole ainuttakaan velkakirjaa väitteensä tueksi ja todellisuudessa esim: pankki on saanut 1,5 miljoonan mk velasta v.1988, 5,5 milj.mk suorituksia ja rahaa velallisen omaisuudesta 1994 mennessä. Oikeus on sitä mieltä, että edelleen pitää maksaa 1,744 000 euroa!!! eli yli 10 milj.mk. Yrittäjälle kallis pankkisuhde - liian kallis. Kun mietimme 90-luvulta asti, kuinka paljon silloin aloitettu yrittäjien alasajo ja ryöstö on Suomen valtiolle maksanut - puhumme miljardien verotulojen menetyksistä. On tullut aika tutkia väitetyn velan perusteita tilitysvelvollisuuden näkökulmasta. Kuinka paljon on suorituksia, kuinka paljon vakuutena olleesta omaisuudesta on pankki saanut ja onko tänä päivänä lähellekään oikeudenmukaista tuomita 16% korkoja? Pankki ei tee tilitystä todellisista varoista, jotka se sai haltuunsa 1994 - kyse siis tänä päivänä jo rikoslain vastaisesta toiminnasta, jossa prosessipetoksen tunnusmerkistö täyttyy, kun vaaditaan sellaista velkaa, jonka varmuudella tiedetään jo tulleen suoritetuksi. Tilitys tulee laatia seuraavasti:


        - laskelma kantajalla vastaajalta olleiden lainojen pääomista ja niille kerty- 
          neistä koroista sekä jäljennökset lainojen velkakirjoista ja muista saamis- 
          todisteista, 
        - selvitys vastaajan hallussa olleiden kantajan varojen määrästä ja jokai- 
          sesta niihin kohdistuneesta muutoksesta, 
        - laskelma kertyneistä lyhennyksistä ja niiden kohdentumisesta, 
        - mahdollisten korkoihin kohdistettujen suoritusten laskutapa 
        - tositteet jokaisesta tapahtumasta 
        - loppusaldo, joka osoittaa asianosaisten välisen velkasuhteen määrän 
          tilityksen tapahduttua eli velallisen ja velkojan välisen velkasuhteen 
          lopputulos ja se, mitkä velat ovat tulleet maksetuiksi ja miltä määrin. 

On tullut viimeinkin aika suoda 90-luvun uhreille oikeutta, sillä jokainen käsittää, että tällaiset päätökset ovat Suomen oikeuslaitokselle häpeäksi. "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus - älköön olko lakikaan". 

90-luvun uhrien asema on ollut nyt jo yli 28 vuotta vastoin YK:n Ihmisoikeusjulistusta, vastoin European Convention on Human Rights ja vastoin Suomen Perustuslakia. Mikä pahinta Omaisuuden suojaa, Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin suojaa tai velkavankeuden kieltoa, eivät tämän maan oikeusistuimet ota ollenkaan huomioon, kun tehdään kansalaisistamme velkavankeja Suomen valtionrajojen sisälle - maailman suurimpaan velkavankilaan. 

Joka tapauksessa Hyvää Itsenäisyyspäivää - kaikesta huolimatta.

Hilkka Laikko

Vpj. ja Tiedottaja

Velallisten Tuki ry

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat